Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

La velocitat màxima en carreteres convencionals serà de 90 km / h per a turismes i motocicletes

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

S'espera s'aprovi en la reunió del Consell de Ministres d'avui el Reial Decret pel qual es modifica l'article 48 del Reglament General de Circulació.


Els conductors de turismes i motocicletes no podran sobrepassar els 90 km / h en carreteres convencionals. Aquesta mesura, que entrarà en vigor el dia 29 de gener, afectarà uns 7.000 km de carreteres. En aquelles vies amb separació física dels dos sentits de circulació, el titular de la via podrà fixar un límit màxim de 100 km / h per a turismes i motocicletes.

Amb aquesta mesura, el Govern pretén disminuir el nombre de morts en accident de trànsit. No en va, el 75% dels sinistres vials amb víctimes tenen lloc en aquest tipus de vies i la velocitat inadequada és la causa concurrent en el 20% dels casos.

L'article 48 del Reglament General de Circulació quedaria modificat:
 
Un. El paràgraf a) de l'apartat 1 queda redactat en els següents termes:
 
«1. Les velocitats màximes que no han de ser depassades pels vehicles, excepte en els supòsits que preveu l'article 51, són les següents:En carreteres convencionals amb separació física dels dos sentits de circulació, el titular de la via podrà fixar un límit màxim de 100 km / h. per a turismes i motocicletes.
 
Per a les autocaravanes, el límit de velocitat serà l'aplicable en funció de la seva massa màxima autoritzada.
 
Per als automòbils amb remolc i per als vehicles que realitzin transport escolar i de menors o que transportin mercaderies perilloses, es reduirà en 10 quilòmetres per hora la velocitat màxima fixada en l'apartat 1 en funció del tipus de vehicle i de la via per la qual circula. "
 
Dos. Se suprimeix el paràgraf f) de l'apartat 1.
 
Tres. L'apartat 2 queda redactat de la manera següent:
 
"Les infraccions a les normes d'aquest precepte tenen la consideració de greus o molt greus, segons correspongui per l'excés de velocitat, tal com preveuen els articles 76.a) i 77.a), ambdós del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària ".
 
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
 
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquesta llei.
  
Disposició final. La seva entrada en vigor està prevista per al 29 de gener.

CNAE.COM
Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat